Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
20.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się w szkołach z
terenu Powiatu Lęborskiego lub zamieszkujących obszar Powiatu
Lęborskiego"
09.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
09.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady powiatu
Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu pod nazwą "poprawa dostępności do kompleksowych
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie
oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej
oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w
ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" wnioskowanego
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej 7. Zdrowie
30.10.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
30.10.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.
06.10.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 - 2020
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą "Zdolni z
Pomorza-powiat lęborski".
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/169/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2017 roku
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cewice
22.09.2017 więcej
12345