Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
08.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
04.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie
powierzona realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
lęborskiego w 2018 roku
30.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
23.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 oraz
projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok.
20.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku
20.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr 141/2016 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 06 kwietnia 2016 w sprawie
zmiany wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
20.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
09.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w
2018 roku
09.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr 10/2014 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania
Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej
członków oraz ustalania Regulaminu jej działania
09.11.2017 więcej