Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXV/232/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Łąkiewicza na
działalność Starosty Lęborskiego
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się w szkołach z
terenu Powiatu Lęborskiego lub zamieszkujących obszar Powiatu
Lęborskiego"
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu pod nazwą "Poprawa dostępności do kompleksowych
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie
oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej
oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w
ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" wnioskowanego
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej 7. Zdrowie.
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2017 roku
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cewice
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 (edycja 2018)" poprzez realizację przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyzowania
z drogą powiatową nr 1330G - m. Ddziechlino od km 0 000 do km 4
000"
14.09.2017 więcej