Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 (edycja 2018)" poprzez realizację przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyzowania
z drogą powiatową nr 1330G - m. Ddziechlino od km 0 000 do km 4
000"
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 (edycja 2018)" poprzez realizację przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kaszubskiej nr 1330 G"
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na parkingach
strzeżonych na 2018 rok
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego ZOZ w Lęborku
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2015
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia
Słowińskiego Rezerwatu Biosfery
14.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Lęborskiego za rok 2016
01.08.2017 więcej
12345