Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA nr 335/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku do samodzielnego
reprezentowania Organu Prowadzącego przed Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczącego udziału
Placówki w programie Erasmus
14.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 334/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
08.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 333/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
04.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 332/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie
powierzona realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
lęborskiego w 2018 roku
30.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 331/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
28.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 330/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 oraz
projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok.
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 329/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 141/2016 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 06 kwietnia 2016 w sprawie zmiany
wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 328/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku
20.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 327/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
10.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 326/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w
2018 roku
09.11.2017 więcej