2017-09-06

Konsultacje programu współpracy na 2018
rok

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com oraz w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2018/.

Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub drogą mailową na adres
okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „projekt uchwały”.

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok można nadsyłać w terminie od 11.09.2017r. do dnia 25.09.2017 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami.

Opinie anonimowe, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz dostarczone po wyznaczonym terminie konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Załączniki

  zaproszenie do konsultacji.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...nsultacji.pdf 161,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały Pr...ółpracy.pdf 3,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...egulaminu.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...egulaminu.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz