2016-03-17

Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna: 


- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 


- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2058 ze zm) 


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.). 
 

Formy udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Lęborku, następuje poprzez :
1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej ,
2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego. 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

- na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( np. ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa).

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy 

Terminy i opłaty

Informację publiczną udostępnia się „bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż po 14 dniach od złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym poinformowaniu wnioskodawcy o powodzie wydłużenia terminu przekazania informacji, informację udziela się w terminie do 2 miesięcy. 

W przypadku gdy informacja może zostać udostępniona niezwłocznie (pisemnie lub ustnie), wnioskodawca nie musi składać pisemnego wniosku.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej spowoduje poniesienie przez zobowiązanego do udostępnienia dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jak złożyć wniosek?

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Może on przybrać dowolną formę (np. email) - najważniejsze, aby jasno określał zakres wnioskowanej informacji publicznej.

Przykładowy wniosek dostępny jest do pobrania poniżej.

Wniosek można złożyć:
1. za pomocą platformy e-PUAP
2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
3. mailowo - sekretariat@starostwolebork.pl 
4. osobiście w urzędzie (Biuro Obsługi Interesanta)

Załączniki

  wniosek o udostepni...ublicznej.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o udostepni...ublicznej.pdf 134,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się