2016-03-17

Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna: 


- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 


- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2058 ze zm) 


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.). 
 

Formy udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Lęborku, następuje poprzez :
1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej ,
2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego. 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

- na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( np. ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa).

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy 

Terminy i opłaty

Informację publiczną udostępnia się „bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż po 14 dniach od złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym poinformowaniu wnioskodawcy o powodzie wydłużenia terminu przekazania informacji, informację udziela się w terminie do 2 miesięcy. 

W przypadku gdy informacja może zostać udostępniona niezwłocznie (pisemnie lub ustnie), wnioskodawca nie musi składać pisemnego wniosku.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej spowoduje poniesienie przez zobowiązanego do udostępnienia dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jak złożyć wniosek?

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Może on przybrać dowolną formę (np. email) - najważniejsze, aby jasno określał zakres wnioskowanej informacji publicznej.

Przykładowy wniosek dostępny jest do pobrania poniżej.

Wniosek można złożyć:
1. za pomocą platformy e-PUAP
2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
3. mailowo - sekretariat@starostwolebork.pl 
4. osobiście w urzędzie (Biuro Obsługi Interesanta)

Załączniki

  wniosek o udostepni...ublicznej.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o udostepni...ublicznej.pdf 134,63 KB (pdf) szczegóły pobierz