Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
G.6821.1.2021.SP.MG OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym
materiałem dowodowym w sprawie G.6821.1.2021.SP.MGart 10
Kpa.docx
14.05.2021 więcej
G.683.27.2015.SP.JK OBWIESZCZENIE
Starosta Lęborski wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 30 czerwca 2021 roku.
07.05.2021 więcej
G.6821.1.2021.SP.MG OBWIESZCZENIE
Starosta Lęborski wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 31 maja 2021 roku.
29.04.2021 więcej
G.683.26.2015.SP.JK OBWIESZCZENIE
Starosta Lęborski wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 11 czerwca 2021 roku
14.04.2021 więcej
G.683.26.2015.SP.JK OBWIESZCZENIE
Starosta Lęborski wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 15 kwietnia 2021 roku.
22.02.2021 więcej
G.683.27.2015.SP.JK OBWIESZCZENIE
Starosta Lęborski wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 10 maja 2021 roku.
18.02.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku
w sprawie nieustalonych spadkobierców zm. Juliusza Wiktora
Obolewskiego
14.01.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku
postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta
Lęborka, oznaczoną jako działka nr 239/2, która na mocy
ostatecznej decyzji Starosty Lęborskiego z dnia 14 lutego 2020
roku nr 67/2020, sygn. B.6740.605.2019.GG o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa z
przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” przeszła na
własność Gminy Miasto Lębork reprezentowanej przez Burmistrza
Miasta Lęborka, pod realizację inwestycji drogowej, nie mogło
być załatwione we wcześniej wskazanym terminie.
12.01.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną
w obrębie 2 miasta Lęborka, oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr 72/22, przejętą przez Gminę Miasto
Lębork pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą „budowa
połączenia drogowo-mostowego ulicy Kazimierza Wielkiego z
ulicą Czołgistów w Lęborku
30.12.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się