Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2020 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)
30.04.2021 więcej
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2020 roku w Powiecie Lęborskim
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2020 roku w
Powiecie Lęborskim
30.04.2021 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2020 r.
30.04.2021 więcej
Sprawozdanie za 2020 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom
Sprawozdanie za 2020 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg
należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym
mu jednostkom
30.04.2021 więcej
Uchwała SO RIO w Gdańsku
z dn. 29 grudnia 2020 r.
09.02.2021 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2019 r.
28.05.2020 więcej
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2019 roku w Powiecie Lęborskim
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2019 roku w
Powiecie Lęborskim
28.05.2020 więcej
Sprawozdanie za 2019 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom
Sprawozdanie za 2019 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg
należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym
mu jednostkom
28.05.2020 więcej
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2019 r. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2019 roku środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
28.05.2020 więcej
Uchwała SO RIO w Gdańsku
z dn 10.01.2020 r.
31.01.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się