Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
z dnia 26 stycznia 2018 roku
26.01.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o
zgromadzonym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania
za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność
Gminy Miejskiej Łeba.
08.12.2017 więcej
Szanowni Państwo
W związku z obowiązkiem zamieszczania adnotacji na
oświadczeniu producenta rolnego o powierzchni lasu, na której
wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r.
huraganu, deszczu nawalnego lub gradu - przez wojewodę
właściwego ze względu na położenie lasu, Starosta Lęborski
informuje, iż rzeczone oświadczenia są przyjmowane w godzinach
pracy urzędu w wydziale ochrony środowiska, pok. 113. (tel. 59
8632845).
02.10.2017 więcej
Decyzja Starosty Lęborskiego
o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez
Starostę Lęborskiego, z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2016
roku mienia po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie pod
nazwą „ROM-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łebie tj. prawa własności nieruchomości
położonej w gminie Wicko, obrębie Łebieniec, oznaczonej jako
działka nr 232/1 o powierzchni 5.3668ha, dla której Sąd
Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr SL1L/00014282/4.
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o
możliwości wypowiedzenia się przez strony, przed wydaniem
decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w sprawie nabycia przez Skarb
Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru
sądowego podmiocie pod nazwą „ROM-BUD” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łebie
31.08.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia
przez Skarb Państwa z dniem 01 stycznia 2016 roku mienia
pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie pod
nazwą „ROM-BUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Łebie
12.07.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o możliwości wypowiedzenia się przez strony, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie nabycia przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie pod nazwą „Dwór” Przedsiębiorstwo Turystyczne Spółka z o.o. w Nowęcinie
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 25e ust. 1 i
ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700),
30.06.2017 więcej
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW
Nabór partnerów jest prowadzony w celu ubiegania się o
dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 30 maja 2017 roku
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nr
konkursu: RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/1.
28.06.2017 więcej