Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rzeczoznawcy Majątkowi
w Wydziale Geodezji Referat Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Lęborku, prowadzona jest procedura
mająca na celu rozszerzenie listy rzeczoznawców majątkowych,
biegłych w wyżej opisanych postępowaniach administracyjnych
21.09.2018 więcej
Informacja Starosty Lęborskiego z dnia 21.08.2018
o utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o
szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 "BDOT 500"
22.08.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
z dnia 26 stycznia 2018 roku
26.01.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o
zgromadzonym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania
za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność
Gminy Miejskiej Łeba.
08.12.2017 więcej
Szanowni Państwo
W związku z obowiązkiem zamieszczania adnotacji na
oświadczeniu producenta rolnego o powierzchni lasu, na której
wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r.
huraganu, deszczu nawalnego lub gradu - przez wojewodę
właściwego ze względu na położenie lasu, Starosta Lęborski
informuje, iż rzeczone oświadczenia są przyjmowane w godzinach
pracy urzędu w wydziale ochrony środowiska, pok. 113. (tel. 59
8632845).
02.10.2017 więcej
Decyzja Starosty Lęborskiego
o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez
Starostę Lęborskiego, z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2016
roku mienia po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie pod
nazwą „ROM-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łebie tj. prawa własności nieruchomości
położonej w gminie Wicko, obrębie Łebieniec, oznaczonej jako
działka nr 232/1 o powierzchni 5.3668ha, dla której Sąd
Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr SL1L/00014282/4.
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o
możliwości wypowiedzenia się przez strony, przed wydaniem
decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w sprawie nabycia przez Skarb
Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru
sądowego podmiocie pod nazwą „ROM-BUD” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łebie
31.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się