2016-09-20

Negatywny wpływ lipy węgierskiej na pszczoły i trzmiele

Lipa węgierska (srebrzysta) Tilia tomentosaz uwagi na swoje właściwości, jest chętnie wykorzystywanym przez człowieka gatunkiem drzewa. Można ją spotkać w starych parkach i alejach, a także w dużych ogrodach i na obszarach zieleni miejskiej.

Jednakże, coraz częściej zwraca się uwagę na jej toksyczne właściwości. Zjawisko takie znajduje swoje potwierdzenie w wielu publikacjach, artykułach i opisach przedmiotowego gatunku.  Negatywny wpływ lipy węgierskiej obserwuje się szczególnie wśród pszczół i trzmieli. Omawiany gatunek wytwarza trujący dla nich pyłek, który sieje spustoszenie wśród jakże cennych gatunków owadów zapylających, odpowiedzialnych za utrzymanie bioróżnorodności w przyrodzie i procesy plonotwórcze.

            W ostatnim czasie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformowała, że w rejonie pomorskim obserwuje się coraz więcej przypadków negatywnego oddziaływania lipy węgierskiej na wspomniane gatunki owadów. Z uwagi na powyższe apeluje się o ograniczenie nasadzeń tego gatunku do minimum (a nawet o zupełne wyeliminowanie). W miarę możliwości okazy te powinny być zastępowane egzemplarzami nieinwazyjnymi i miododajnymi jak chociażby klon pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba, śliwa domowa czy śliwa ałycza.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się