Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.01-22-0020/16
z kontroli projektu przeprowadzonej w dniu 20.06.2018 r.
13.08.2018 więcej
Informacja pokontrolna RPPM.05.02.02-22-0152/15-001
Kontrola instytucji w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja
zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego"
05.07.2018 więcej
Zalecenia z kontroli RIO
Wystąpienie pokontrolne
02.05.2018 więcej
Protokół z audytu
przeprowadzonego w Powiecie Lęborskim przez Izbę Administracji
Skarbowej w Gdańsku w zakresie gospodarowania środkami
publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
23.03.2018 więcej
Protokół z kontroli kompleksowej
Protokół z kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w
Lęborku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień
publicznych, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału
Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
15.01.2018 więcej
Protokół kontroli
z kontroli przeprowadzonej przez inspektora PZU w dniach
03.04.2017 - 12.04.2017
18.09.2017 więcej
Protokół kontroli problemowej Powiatu Lęborskiego
Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej o
charakterze koordynowanym, przeprowadzona z inicjatywy Krajowej
Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
06.07.2017 więcej
Informacja pokontrolna nr RPPM.03.02.01-22-0023/15-001
z kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w
terminie 08.05.2017-10.05.2017 w Powiecie lęborskim przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
27.06.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku w
dniach 21.04.2017-08.05.2017 przez zespół kontrolujący
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości
wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu
państwa w 2016r. w wybranych rozdziałach
13.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się