Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w dniach 07.09.2020 - 30.10.2020
24.03.2021 więcej
Protokol z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leborku
Protokół z kontroli problemowej organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
14.12.2020 więcej
Protokół z kontroli
przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie
Powiatowym w Lęborku w dniach 03,16,17.09.2020
20.11.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 5-19 maja 2020 r.
przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
01.07.2020 więcej
Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-001
z kontroli w trakcie realizacji projektu Wsparcie Postępu -
Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim
17.06.2020 więcej
Informacja pokontrolna nr 4/P/2/18/II z kontroli realizacji projaktu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze
MOF Lębork
17.06.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku w
dniach 18-19 czerwca 2019 r. w zakresie realizacji zadania
polegajacego na udzieleniu nieodpłaytnej pomocy, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
19.09.2019 więcej
Informacja pokontrolna
z kontroli projektu WTPB.02.03.00-22-012/10 - akronim "RECReate"
przeprowadzonej w dniu 17 lipca 2019 r. w zakresie sprawdzenia
oznakowania szlaku św. Jakuba
03.09.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z
obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwem ruchu rogowego
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 r.
13.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się