Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z kontroli kompleksowej
Protokół z kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w
Lęborku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień
publicznych, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału
Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
15.01.2018 więcej
Protokół kontroli
z kontroli przeprowadzonej przez inspektora PZU w dniach
03.04.2017 - 12.04.2017
18.09.2017 więcej
Protokół kontroli problemowej Powiatu Lęborskiego
Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej o
charakterze koordynowanym, przeprowadzona z inicjatywy Krajowej
Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
06.07.2017 więcej
Informacja pokontrolna nr RPPM.03.02.01-22-0023/15-001
z kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w
terminie 08.05.2017-10.05.2017 w Powiecie lęborskim przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
27.06.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku w
dniach 21.04.2017-08.05.2017 przez zespół kontrolujący
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości
wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu
państwa w 2016r. w wybranych rozdziałach
13.06.2017 więcej
Decyzja
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
08.05.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w dniach 14-17.11.2016 w Wydziale
Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku przez Zespół
Kontrolujący Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
08.05.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych
skierowanych do organu administracji geodezyjnej i
kartograficznej w kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w 2015 r w Starostwie Powiatowym w Lęborku
08.05.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez
organy samorządu terytorialnego
05.05.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne
z kontroli obowiązku przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej, przeprowadzonej w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
27.06.2016 więcej