2020-11-09

KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Obsługa wniosków dotyczących uzgodnień projektowanych sieci odbywa się wyłącznie poprzez Portal Projektanta, dostępny pod adresem https://podgik.starostwolebork.pl/. Logowanie do portalu następuje poprzez Profil Zaufany. Konto zostanie założone automatycznie, bez konieczności składania wniosku o założenie konta w serwisie.Filmy instruktażowe zamieszczone są w zakładce „Pobierz dokumenty”.  Z instrukcjami w formie opisowej można się zapoznać się tutaj.

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek inwestora lub projektanta o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej tylko w wersji elektronicznej poprzez Portal Projektanta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty w formie elektronicznej:

a) mapę usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opracowanego na aktualnej i czytelnej mapie do celów projektowych wraz z wymaganymi klauzulami  (w formacie pdf);

b) kopie aktualnych warunków technicznych podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu;

c) pliki w formacie dxf z przebiegiem wyłącznie projektowanych sieci. W przypadku wielu rodzajów sieci projektowanych pliki dxf z rozwarstwieniem na branże;

d) w przypadku kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi sieciami należy załączyć profile podłużne z zaznaczonymi miejscami kolizji oraz opis techniczny dla projektowanych elementów sieci;

e) inne dodatkowe uzgodnienia  branżowe np. zaświadczenie, postanowienie, decyzje  itp.;

f) pełnomocnictwo z opłatą do Urzędu Miejskiego w  Lęborku.

Po sprawdzeniu kompletności wniosku wystawiana jest przez urząd opłata. Projektant poprzez Portal może pobrać Dokument Obliczenia Opłaty oraz wnieść opłatę drogą elektroniczną. W przypadku dokonywania opłaty poza systemem niezbędne jest wygenerowanie potwierdzenia transakcji i umieszczenie go w dokumentach sprawy na Portalu Projektanta.

Warunkiem przedłożenia dokumentacji na naradę koordynacyjną jest dokonanie ww. opłaty.

 

Na każdym etapie narady użytkownik ma wgląd w swoją sprawę i może przeglądać opinie delegatów.

Po zakończonej naradzie wydawany jest poprzez portal odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją projektową z zamieszczoną adnotacją zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. Stosowne klauzule podpisywane są kwalifikowanym elektronicznym podpisem Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej.

 

 

Dane kontaktowe:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej:

Pan Adam Zielke  pok. 129, tel. 59 8632834

e-mail: adamzielke@starostwolebork.pl

 

obsługa spraw na naradę koordynacyjną:

Pani Gabriela Zielińska p. 124, tel. 59 8632835

e-mail zud@starostwolebor.pl

Opłaty:

 

Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r.  poz. 276 z późń. zm.) (Tabela nr 16)

 

Podstawa prawna:

- Art. 28d – 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. (Dz.U. z 2020r. poz. 276 z pózn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się