2016-11-09

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 02 stycznia 2018 następuje zmiana godzin otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu:

1.       pierwszy - prowadzony przez radców prawnych - działa w Łebie przy ul. Kościuszki 90 (w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie)w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, środa od 10.00 do 14.00; czwartek , piątek od 16.00 do 20.00;

2.       drugi - prowadzony przez adwokata - działa w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 14.00 do 18.00; wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.

3.       trzeci - prowadzony przez organizację pozarządową - działa w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR)w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00; wtorek, czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

 

Spot informacyjny nr 1 (kliknij, aby obejrzeć).

Spot informacyjny nr 2 (kliknij, aby obejrzeć).

Spot informacyjny nr 3 (kliknij, aby obejrzeć).

 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna – Prezentacja

źródło:  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/materialy-do-pobrania/

 

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Podmioty uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

(opracowanie własne)

 

Sposób dokumentowania uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

(opracowanie własne)

 

 

Od dnia 4 stycznia 2015 r. Powiat Lęborski, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz.1255), na terenie powiatu lęborskiego działają  trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. pierwszy - prowadzony przez radców prawnych - działa w Łebie przy ul. Kościuszki 90 (w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, środa od 10.00 do 14.00; czwartek , piątek od 15.00 do 19.00;
 2. drugi - prowadzony przez adwokata - działa w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do 19.00; wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.
 3. trzeci - prowadzony przez organizację pozarządową - działa w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00; wtorek, czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.

 

Ww. lokale uruchomione zostały na mocy stosownych porozumień z lokalnymi władzami samorządowymi.

 

14 października 2015 r. Powiat Lęborski zawarł porozumienie z Gminą Miejską Łeba w sprawie utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Łebie,  w lokalu przy ul. Kościuszki 90, będącym własnością Gminy Miejskiej Łeba.

 

15 października 2015 r. Powiat Lęborski zawarł porozumienie z Gminą Miasto Lębork w sprawie utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku w lokalu przy ul. Krzywoustego 1, będącym własnością Gminy Miasto Lębork.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Informacja o rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r., na mocy art. 20 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) poszerzono katalog osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.


Ww. uprawnienie kobieta zobowiązana jest potwierdzić dokumentem poświadczającym ciążę. Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.