2016-11-09

Nieodpłatna pomoc prawna

 

ELEKTRONICZNE ZAPISY NA BEZPŁATNE USŁUGI

 

INNE BEZPŁATNE PORADY - LISTA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Informacja o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

 

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 ze zm.) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty:

 1. osobiście w punktach,
 2. za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 3. poza lokalem punktu – dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W przypadku gdy bieżąca sytuacja epidemiczna lub sanitarna kształtować się będzie na poziomie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców udzielana pomoc może zostać ograniczona jedynie do formy wsparcia za pomocą środków porozumiewania się na odległość

 

Informacja o działalności punktów npp, npo na terenie powiatu lęborskiego

Udzielanie nieodpłatnejpomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Wizytę można umówić pod nr telefonu: 59 8632 805  lub 59 8632 810 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 16.00; wtorki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30; piątki od 7.30 do 15.00.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE LĘBORSKIM

ZAKRES UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ

Wykaz punktów:

 1. nieodpłatna pomoc prawna – pomoc świadczą adwokaci oraz radcowie prawni:

Lębork, ul. Krzywoustego 1:

 1. poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00 – pomoc świadczy adwokat,
 2. wtorek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy radca prawny,
 3. środa w godz. od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy adwokat,
 4. czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy radca prawny,
 5. piątek (z wyłączeniem pierwszego piątku miesiąca) w godz. od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy radca prawny.

Łeba, ul. Kościuszki 90:

 1. poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00 (z wyłączeniem trzeciego poniedziałku miesiąca)- pomoc świadczy radca prawny,
 2. wtorek w godz. od 10.00 do 14.00 - pomoc świadczy radca prawny,
 3. środa w godz. od 15.00 do 19.00 - pomoc świadczy radca prawny,

 

Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24:

 1. czwartek w godz. od 8.00 do 12.00 - pomoc świadczy adwokat,
 2. piątek w godz. od 8.00 do 12.00 - pomoc świadczy radca prawny,

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

KARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – pomoc świadczą doradcy obywatelscy:

Lębork, ul. Krzywoustego 1:

 1. poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 2. wtorek (z wyłączeniem drugiego wtorku miesiąca) w godz. od 14.00 do 18.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 3. środa w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 4. czwartek w godz. od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 5. piątek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

KARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

 1. nieodpłatna mediacja – pomoc świadczą mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawiez dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawiez dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego:

 

Lębork, ul. Czołgistów 5:

 1. pierwszy piątek miesiąca w godz. od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy mediator,
 2. drugi wtorek miesiąca od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy mediator,
 3. trzeci poniedziałek miesiąca od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy mediator,

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

KARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH SKORZYSTANIA Z POLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

 

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocyprawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ww. oświadczenia nie składa osoba uprawniona, która w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego korzysta ze wsparcia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

OSOBY UPRAWNIONE

OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ

 

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Ponadto osoba taka przedstawia:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2austawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom tym, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. 

Ww. osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej(nie dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOS{RAWNYCH

 

Opinie osób uprawnionych

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji jest uprawniona do wyrażenia swojej opinii na temat udzielonego wsparcia poprzez wypełnienie karty pomocy B, którą przekaże jej udzielający wsparcia po jego zakończeniu.

Karta pomocy B może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego na adres meilowy starostwo_lebork@poczta.onet.pl

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork lub telefonicznie: 59 8632 805.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA OPINII

 


Informacja o przywróceniu stacjonarnej działalności w punktach npp i npo na terenie powiatu lęborskiego

 

            Z dniem 01 lipca 2021 r. przywraca się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego z zachowaniem, na czas trwania stanu epidemii wywołanej COVID-19, rygorów organizacyjno-sanitarnych, przy jednoczesnym zachowaniu świadczenia ww. usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość dla osób uprawnionych wyrażających wolę skorzystania z niestacjonarnej pomocy.

Przy umawianiu wizyt w pierwszej kolejności proponowane będą porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

            Na osoby uprawnione korzystające z porady i oczekujące na nią nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa winny mieć nałożoną przyłbicę

 

            W punkcie podczas udzielania porady może znajdować się jedynie jedna osoba uprawniona - zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, która wcześniej umówiła się na wizytę. Osobom nie umówionym na wizytę porady nie będą udzielane.

            Osoba uprawniona może korzystać podczas wizyty w punkcie jedynie z własnych niezbędnych jej przyborów/ przedmiotów piśmienniczych i papierniczych (długopisy, notatniki).

            W poczekalni należy zachować 2 metrowy dystans pomiędzy osobami oczekującymi.


Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

 

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą") poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

 

I. Istotne zmiany po nowelizacji

 

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

 

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 


Informacja o przedłużeniu zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

W związku z Zarządzeniem nr 17/2020 Starosty Lęborskiego z dnia 26.03.2020 przedłuża się zawieszenie działalności ww. punktów na terenie powiatu lęborskiego do czasu odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Informujemy, że porady świadczone będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

 

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązane są do wypełnienia wniosku znajdującego się na stronie https://powiatleborski.bip.gov.pl/ w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna →Pliki do pobrania, oraz przesłania jego skanu lub zdjęcia na adres poczty elektronicznej: koordynatored@wp.pl lub starostwo_lebork@poczta.onet.pl


Informacja o zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

W związku z Zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Lęborskiego z dnia 13.03.2020 zawiesza się działalność ww. punktów na terenie powiatu lęborskiego od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

 

Informujemy, że porady świadczone będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

 

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązane są do wypełnienia wniosku znajdującego się na stronie https://powiatleborski.bip.gov.pl/w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna →Pliki do pobrania, oraz przesłania jego skanu lub zdjęcia na adres poczty elektronicznej: koordynatored@wp.pllub starostwo_lebork@poczta.onet.pl

 


Od dnia 1 stycznia 2020 r. w Powiecie Lęborskim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1)     pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez radców prawnych z ramienia  organizacji pozarządowej - uruchomiony zostanie
a)    w Łebie przy ul. Kościuszki 5 (w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek (z wyłączeniem trzeciego poniedziałku miesiąca), wtorek: od 10.00 do 14.00, środa: od 15.00 do 19.00 oraz
b)    w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24 (w budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska) w następujących dniach i godzinach: w czwartek i piątek w godz. 08.00 – 12.00
2)    drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - przez adwokatów i radców prawnych uruchomiony zostanie w Lęborku przy ul Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek (z wyłączeniem pierwszego piątku miesiąca) w godzinach od 14.00 do 18.00 oraz wtorek, czwartek w godzinach od 09.00 do 13.00.
3)    punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację pozarządową uruchomiony  zostanie w Lęborku przy ul Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 09.00 do 13.00; wtorek (z wyłączeniem drugiego wtorku miesiąca), czwartek od 14.00 do 18.00.
4)    w ramach działalność ww. punktów wprowadzona zostanie nieodpłatna mediacja w Lęborku przy ul. Czołgistów 5: trzeci poniedziałek miesiąca, drugi wtorek miesiąca oraz pierwszy piątek miesiąca w godz. od 14.00 do 18.00.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4)    nieodpłatną mediację, lub
5)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 59 8632805.


Pozostałe informacje w zakładce nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna - pliki do pobrania (https://powiatleborski.bip.gov.pl/pliki-do-pobrania/pliki-pp.html).

 

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. w Powiecie Lęborskim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:


1)  pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych - uruchomiony zostanie
a) w Łebie przy ul. Kościuszki 5 (w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek: od 10.00 do 14.00, środa w miesiącach parzystych od 10.00 do 14.00, środa w miesiącach nieparzystych od 16.00 do 20.00 oraz
b) w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24 (w budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska) w następujących dniach i godzinach: w poniedziałek i czwartek w godz. 08.00 – 12.00


2) drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez organizacje pozarządową uruchomiony  zostanie w Lęborku przy ul Krzywoustego 1 (budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00; wtorek, czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.


3) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację pozarządową uruchomiony  zostanie w Lęborku przy ul Krzywoustego 1 ( budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do 19.00; wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.


Od dnia 01 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna  oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

 

59 8632805, 59 8632804 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łebie przy ul. Kościuszki 5
59 8632805, 59 8632804 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24
59 7260580 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku przy ul Krzywoustego
59 7260580 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lęborku przy ul Krzywoustego

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

 

Link do informacji :

https://www.youtube.com/watch?v=r5OYF6u8BX4feature=youtu.beLink alternatywny (w przypadku problemów z serwisem Youtube): 

 

http://swbf.org.pl/video/darmowa_pomoc_prawna.mp4

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..