Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE 21.04.2021 r.
Starosta Lęborski wszczął postępowanie administracyjne w
sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
produkcji wyrobów ziemniaczanych, na wniosek z dnia 06.04.2021r.
(data wpływu: 07.04.2021r.) Pana Wojciecha Błaszkowskiego
reprezentującego spółkę Farm Frites Poland S.A.
zlokalizowaną przy ul. Abrahama 13 w Lęborku.
23.04.2021 więcej
Zawiadomienie o wydaniu decyzji
w sprawie zatwierdzenia: „Dokumentacji geologiczno –
inżynierskiej określającej warunki geologiczno –
inżynierskie pod projektowaną modernizację linii kolejowej nr
202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork w ramach projektu pn.:
„ Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia
– Słupsk”
27.11.2020 więcej
Uchwała Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 2020-09-28 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy
pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny
pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
28.10.2020 więcej
Uchwały antysmogowe
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, że
została podjęta uchwała Nr 310/XXIV/20 Sejmiku województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy
Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”) oraz uchwała Nr
309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września
2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa
pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla
miast”).
28.10.2020 więcej
Zawiadomienia o wszczęciu i przedłużeniu postępowania dla sprawy OŚ.6541.2.2020.AS
Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia –
Słupsk
20.10.2020 więcej
Programu Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata
2021-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030
09.09.2020 więcej
Obwieszczenie
Starosta Lęborski zawiadamia o przystąpieniu do opracowania,
wyłożeniu oraz odstąpieniu od procedury Strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla: Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2025 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2026-2030
12.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się