2016-11-08

Ponowne wykorzystanie informacji informacji sektora publicznego

Ponownym wykorzystywaniem ISP jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Lęborku, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej),
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku :

1)      udostępnia ISP w następujących systemach teleinformatycznych:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie powiatleborski.bip.gov.pl

b)      na stronie internetowej powiatu lęborskiego www.powiat-lebork.com

2)      przekazuje ISP na wniosek.

 

Ad 1)

 

Prawo do ponownego wykorzystania ISP udostępnionych w systemach teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Lęborku  przysługuje każdemu.

ISP udostępnia się w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie

 

Warunki ponownego wykorzystywania ISP udostępnionych w ww. systemach teleinformatycznych obejmują:

1)      obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Starostwa Powiatowego w Lęborku,

2)      obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

3)      w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie ISP dotyczyć będzie informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, warunkiem ponownego ich wykorzystanie jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy (jeżeli jest znany).

 

Wyżej wymienione warunki uważa się za ofertę. Ponowne wykorzystanie ISP udostępnionych
w ww. sposób uważa się za przyjęcie oferty.

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: powiatleborski.bip.gov.pl oraz www.powiat-lebork.com

 

Ad 2)

 

Prawo do ponownego wykorzystania ISP przekazanych na wniosek przysługuje zindywidualizowanej osobie fizycznej, prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Wniosek można złożyć:

1) pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@starostwolebork.pl

2) za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

4) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Starosta powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, który nie może być dłuższy 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Przekazanie ISP na wniosek co do zasady jest bezpłatne.

 

Starosta Lęborski może jednak nałożyć opłatę za przekazanie ISP jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (wykraczających poza normalne koszty funkcjonowania urzędu).

Wysokość nałożonej opłaty uwzględniać będzie koszty przygotowania lub przekazania ISP w sposób
i formie w określonych we wniosku.

Koszty przygotowania ISP obejmować mogą koszty wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem ISP do ponownego wykorzystanie (w szczególności: wyszukiwanie informacji, kserowanie, skanowanie, przegrywanie na wskazane we wniosku nośniki, anonimizacja informacji), obliczone jako iloczyn stawki godzinowej i czasu poświęconego na realizację wniosku.

Przy rozpatrywaniu wniosków nietypowych, przy ustalaniu opłat będą brane pod uwagę również  inne czynniki, które miały wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, takie jak koszt materiałów zużytych w celu przygotowania ISP (zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku), np. koszty nośnika (papier, płyta CD, pamięć USB itp.), należności związane z dostarczeniem ISP ( koszty poczty kurierskiej, koszty skorzystania z usługi zewnętrznego podmiotu w celu utrwalenia informacji w sposób wskazany we wniosku - np. druk wielkoformatowy).

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania ISP w celu ponownego wykorzystywania w sposób i formie określonej we wniosku.

Ww. opłata jest ustalana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Informacja o wysokości opłaty ustalonej za ponowne wykorzystanie ISP stanowi ofertę.

Starosta może również określić, indywidualnie dla każdego wniosku, warunki ponownego wykorzystania przekazywanych ISP.

W przypadku ich określenia stanowić one będą również treść oferty.

 

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który, w odpowiedzi na wniosek, otrzymał ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie ISP, ma prawo, w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, złożyć sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy albo może ofertę przyjąć zawiadamiając o tym Starostę Lęborskiego.

Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Lęborski, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystania ISP lub o wysokości opłat.

Od decyzji Starosty przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lęborskiego.

 

Starosta Lęborski odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie  ISP w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 362).

 

Starosta Lęborski może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP w przypadku gdy realizacja wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających czynności proste.

 

Od decyzji Starosty przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lęborskiego.

Załączniki

  wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się