2016-11-08

Ponowne wykorzystanie informacji informacji sektora publicznego

Ponownym wykorzystywaniem ISP jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Lęborku, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej),
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku :

1)      udostępnia ISP w następujących systemach teleinformatycznych:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie powiatleborski.bip.gov.pl

b)      na stronie internetowej powiatu lęborskiego www.powiat-lebork.com

2)      przekazuje ISP na wniosek.

 

Ad 1)

 

Prawo do ponownego wykorzystania ISP udostępnionych w systemach teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Lęborku  przysługuje każdemu.

ISP udostępnia się w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie

 

Warunki ponownego wykorzystywania ISP udostępnionych w ww. systemach teleinformatycznych obejmują:

1)      obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Starostwa Powiatowego w Lęborku,

2)      obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

3)      w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie ISP dotyczyć będzie informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, warunkiem ponownego ich wykorzystanie jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy (jeżeli jest znany).

 

Wyżej wymienione warunki uważa się za ofertę. Ponowne wykorzystanie ISP udostępnionych
w ww. sposób uważa się za przyjęcie oferty.

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: powiatleborski.bip.gov.pl oraz www.powiat-lebork.com

 

Ad 2)

 

Prawo do ponownego wykorzystania ISP przekazanych na wniosek przysługuje zindywidualizowanej osobie fizycznej, prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Wniosek można złożyć:

1) pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@starostwolebork.pl

2) za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

4) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Starosta powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, który nie może być dłuższy 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Przekazanie ISP na wniosek co do zasady jest bezpłatne.

 

Starosta Lęborski może jednak nałożyć opłatę za przekazanie ISP jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (wykraczających poza normalne koszty funkcjonowania urzędu).

Wysokość nałożonej opłaty uwzględniać będzie koszty przygotowania lub przekazania ISP w sposób
i formie w określonych we wniosku.

Koszty przygotowania ISP obejmować mogą koszty wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem ISP do ponownego wykorzystanie (w szczególności: wyszukiwanie informacji, kserowanie, skanowanie, przegrywanie na wskazane we wniosku nośniki, anonimizacja informacji), obliczone jako iloczyn stawki godzinowej i czasu poświęconego na realizację wniosku.

Przy rozpatrywaniu wniosków nietypowych, przy ustalaniu opłat będą brane pod uwagę również  inne czynniki, które miały wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, takie jak koszt materiałów zużytych w celu przygotowania ISP (zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku), np. koszty nośnika (papier, płyta CD, pamięć USB itp.), należności związane z dostarczeniem ISP ( koszty poczty kurierskiej, koszty skorzystania z usługi zewnętrznego podmiotu w celu utrwalenia informacji w sposób wskazany we wniosku - np. druk wielkoformatowy).

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania ISP w celu ponownego wykorzystywania w sposób i formie określonej we wniosku.

Ww. opłata jest ustalana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Informacja o wysokości opłaty ustalonej za ponowne wykorzystanie ISP stanowi ofertę.

Starosta może również określić, indywidualnie dla każdego wniosku, warunki ponownego wykorzystania przekazywanych ISP.

W przypadku ich określenia stanowić one będą również treść oferty.

 

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który, w odpowiedzi na wniosek, otrzymał ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie ISP, ma prawo, w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, złożyć sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy albo może ofertę przyjąć zawiadamiając o tym Starostę Lęborskiego.

Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Lęborski, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystania ISP lub o wysokości opłat.

Od decyzji Starosty przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lęborskiego.

 

Starosta Lęborski odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie  ISP w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 362).

 

Starosta Lęborski może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP w przypadku gdy realizacja wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających czynności proste.

 

Od decyzji Starosty przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lęborskiego.

Załączniki

  wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz