2016-06-13

Informacje dot. stowarzyszeń zwykłych

 

Stowarzyszenie zwykłe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wpis do ewidencji składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Regulamin działalności.
  2. Listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli.
  3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
  4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
  5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

UWAGA!!!Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wpis: - brak opłat

Opłata skarbowa za wydanie dodatkowego zaświadczenia na wniosek Stowarzyszenia: 17 zł

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Termin odpowiedzi:

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:

- na postanowienie Sądu o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.

- w przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia do Sądu – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Uwagi:

1.Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć osoby w liczbie co najmniej 3, spełniające warunki art. 3 i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa
w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

2. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd przedkłada na piśmie
w Referacie Adminstracyjno-Informatycznym następujące dokumenty:

- Regulamin działalności.

- Listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli.

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

- Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

3. Organ nadzoru sprawdza złożone dokumenty pod kątem spełnienia warunków,
o których mowa w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek  zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

5. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

 

Ewidencja stowarzyszeń - kliknij

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Załączniki

  stowarzyszenie-zwyk...dodatkowe.pdf 371,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek-wariant-z-Zarzadem.docx 23,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-wariant-z-Z...kontroli.docx 21,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór_zgody_na_umie...m_adresem.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wydanie-z...dczenia-.docx 12,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-z-Przedstaw...ntujacym.docx 27,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek-o-wykreslen...-zwyklego.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się