2016-06-13

Informacje dot. stowarzyszeń zwykłych

W terminie do 19.05.2018 r.  przedstawiciele stowarzyszeń zwykłych działających na podstawie przepisów dotychczasowych są zobowiązani dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

 

Brak wpisu w ww. terminie skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

 

Wykaz aktualnie działających stowarzyszeń, które musza uzyskać wpis do ewidencji, o której mowa wyżej znajduje się poniżej.

 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych do 19.05.2016 r.) - kliknij

 

 

Stowarzyszenie zwykłe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wpis do ewidencji składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Regulamin działalności.
  2. Listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli.
  3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
  4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
  5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

UWAGA!!!Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wpis: - brak opłat

Opłata skarbowa za wydanie dodatkowego zaświadczenia na wniosek Stowarzyszenia: 17 zł

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Termin odpowiedzi:

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:

- na postanowienie Sądu o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.

- w przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia do Sądu – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Uwagi:

1.Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć osoby w liczbie co najmniej 3, spełniające warunki art. 3 i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa
w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

2. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd przedkłada na piśmie
w Referacie Adminstracyjno-Informatycznym następujące dokumenty:

- Regulamin działalności.

- Listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli.

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

- Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

3. Organ nadzoru sprawdza złożone dokumenty pod kątem spełnienia warunków,
o których mowa w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek  zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

5. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

PLIKI DO POBRANIA

 

Załączniki

  stowarzyszenie-zwyk...dodatkowe.pdf 371,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wpis-do-e...-ZWYKLYCH.doc 59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wpis-do-e...-ZWYKLYCH.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wpis-do-e...-ZWYKLYCH.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wydanie-z...adczenia-.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wpis-do-e...ntujacym.docx 22,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wpis-do-e...kontroli.docx 26,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wpis-do-e...Zarzadem.docx 25,1 KB (doc) szczegóły pobierz