Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 23/1999
w sprawie instrukcji w zakresie inwentaryzacji aktywów i
pasywów
11.05.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/99
z dnia 20.04.1999 w sprawie wyznaczenia zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu
Rejonowego Komitetu Przeciwpożarowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/99
z dnia 15.04.1999 w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony
Przeciwpożarowej i Ratownictwa
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/99
Z DNIA 17.12.1999r.W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKŁADOWEGO PLANU
KONT.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/99
z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/99
Starosty Lęborskiego z dnia 25 marca 1999 r. v sprawie
powołania Rady Opiniodawczej przy Starostwie Powiatowym w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/99
Z DNIA 17.11.1999r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/99
z dnia 2 września 1999r. w sprawie: zasad organizacji i
funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania /SWO/, w powiecie
lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/99
Z dnia 5 sierpnia 1999r.W sprawie wyznaczenia administratora
bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/99
z dnia 17 sierpnia 1999r. w sprawie: zasad, trybu i terminu
opracowania w Starostwie Powiatowym założeń
społeczno-gospodarczych i organizacyjnych do projektu budżetu
powiatu oraz informacji o stanie mienia powiatowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/99
z dnia 12.08.1999 r.
25.04.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się