Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 6/01
z dnia 8.06.2001 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/01
Z dnia 17.11.2001 r. w sprawie: stanowisk służbowych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku, których wykonywanie może
łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/01
z dnia 23.11.2001 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/01
z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie wyznaczenia
administratorów bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w
systemach informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/01
z dnia 24.10.2001r. w sprawie powołania zakładowej Komisji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/01
z dnia 12.07.2001 r. w sprawie: zasad organizacji i
funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania ISWOI w powiecie
lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 5/01
z dnia 6.06.2001 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/99
Starosty Lęborskiego z dnia 10 lutego 1999 L W sprawie ustalenia
regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 4/01
z dnia 15.05.2001 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu
utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i
nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2001.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 3/01
z dnia 20 kwietnia 2001 roku. w sprawie: powołania zespołu ds.
profilaktyki i zwalczania BSE pryszczycy na terenie powiatu
lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 2/01
z dnia 28.02.2001 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w
środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze.
25.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się