Lista artykułów

Nazwa artykułu
XVIII/121/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/121/04 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
01.07.2016 więcej
XIII/89/03 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 21 listopada 2003 roku XIII/89/03 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2003 rok
01.07.2016 więcej
XVII/110/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 lutego 2004 roku XVII/110/04 w sprawie zatwierdzenia
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2004 - 2010
01.07.2016 więcej
XI/88/03 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 24 października 2003 roku XI/88/03 w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego drogi krajowej nr 6
01.07.2016 więcej
XIV/95/03 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 12 grudnia 2003 roku XIV/95/03 o zmianie uchwały nr
XXII/151/2001 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 lutego 2001 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na czas
nieokreślony nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego
01.07.2016 więcej
XVI/109/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/109/04 w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego skargi Pana Jerzego Zielińskiego na
uchwałę nr IX/81/03 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26
września 2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
skargi Jerzego Zielińskiego na nienależyte wykonywanie zadań
przez Zarząd Powiatu Lęborskiego oraz naruszenie
praworządności przez ten organ
01.07.2016 więcej
XVI/107/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/107/04 w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Lęborskiego i
nadania jej statutu
01.07.2016 więcej
XVII/111/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 lutego 2004 roku XVII/111/04 w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych
w Powiecie Lęborskim
01.07.2016 więcej
XVIII/124/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/124/04 w sprawie zmiany
przeznaczenia i terminu rozliczenia dotacji udzielonej
Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Lęborku w roku 2003
01.07.2016 więcej
XVI/105/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/105/04 w sprawie uchwalenia
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2004-2006”.
01.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się