Lista artykułów

Nazwa artykułu
26/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15 maja 2003 roku 26/2003 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę tablic
rejestracyjnych wykonanych wg PN-S-73200 w trybie zamówień
publicznych o wartości przekraczającej 30 000 EURO - przetarg
nieograniczony udzielanych przez Powiat Lęborski
31.03.2016 więcej
19/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 03 kwietnia 2003 roku 19/2003 w sprawie regulaminu
kontroli finansowej jednostek budżetowych powiatu
31.03.2016 więcej
22/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10 kwietnia 2003 roku 22/2003 w sprawie powołania na
stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku
31.03.2016 więcej
36/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 31 lipca 2003 roku 36/2003 w sprawie przyjęcia
informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003
roku
31.03.2016 więcej
21/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10 kwietnia 2003 roku 21/2003 w sprawie odwołania ze
stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku
31.03.2016 więcej
53/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 16 października 2003 r. 53/2003 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2003 rok.
31.03.2016 więcej
66/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2003 r. 66/2003 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2003 rok.
31.03.2016 więcej
65/2003 Uchawała Zarządu Powiatu Lęborskiego
22.12.2003 r. 65/2003 W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O ZALICZENIU
DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH
31.03.2016 więcej
64/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
22 grudnia 2003 roku UCHWAŁA NR 64/2003 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2003 rok.
31.03.2016 więcej
63/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
15 grudnia 2003 r. 63/2003 w sprawie przyjęcia projektu
budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2004
31.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się