Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 12/04
z dnia 04.10.2004 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds.
Rozwoju Lokalnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/04
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/04
z dnia 14.10.2004r. W sprawie ustalenia zasad i trybu pracy
Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w
roku akademickim 2004/2005.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert
na dostawę talonów towarowych z okazji Świąt Bożego
Narodzenia
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/04
z dnia 15.10.2004 r.w sprawie: ustalenia "Planu operacyjnego
ochrony przed powodzią".
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/04
z dnia 07.10.2004. w sprawie: Powiatowego Planu Reagowania
Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/04
z dnia 7 października 2004r. W sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 2004/2005.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12a/04
z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatów dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/04
z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w
użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/04
z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
oceny i wyboru ofert na wykonanie uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie
będących własnością Skarbu Państwa w trybie zamówień
publicznych których wartość nie przekracza 60 000 Euro
udzielanych przez Starostę Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się