Lista artykułów

Nazwa artykułu
XXXVII/277/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/277/05 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na
2006 rok
19.04.2016 więcej
XXXVII/268/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/268/05 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
19.04.2016 więcej
XXXVII/272/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/272/05 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
19.04.2016 więcej
XXXVII/271/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/271/05 w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Lęborskiego.
19.04.2016 więcej
XXXVII/270/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/270/05 w sprawie
ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z
deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowości
realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie edukacji
studentów szansą rozwoju powiatu lęborskiego i jego
mieszkańców” nr Z/2.22/II/2.2/5/05 realizowanego w ramach
Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju
regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne”
19.04.2016 więcej
XXXVII/273/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/273/05 w sprawie
zatwierdzenia zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu statutu
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lęborku.
19.04.2016 więcej
XXXVII/274/05 Uchwała Rady Powiatu Leborskiego
dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/274/05 w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego
19.04.2016 więcej
XXXVII/275/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/275/05 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2006
19.04.2016 więcej
XXXVII/276/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/276/05 w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Lęborskiego na rok 2006
19.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się