Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół nr III/2006 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku Początek obrad: • Godz. 12:00
Zakończenie obrad: • Godz. 13:10 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe W dniu 7 grudnia 2006 roku w sesji wzięło udział 18
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr IV /2006 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
21 grudnia 2006 roku Początek obrad: • Godz. 1400
Zakończenie obrad: • Godz. 1430 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 21 grudnia 2006 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr I /2006 z I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Lęborskiego
24 listopada 2006 roku Początek obrad: Godz. 9:00 Zakończenie
obrad: Godz. 10:10 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku.
W dniu 24 listopada 2006 roku w sesji uczestniczyło 18 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Danuta Mikołajczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu
Lęborskiego poprzedniej kadencji po przywitaniu wszystkich
obecnych, poinformowała, że zgodnie ze Statutem Powiatu
Lęborskiego I sesję nowej kadencji zwołuje Przewodniczący
Rady poprzedniej kadencji, a obrady prowadzi, do czasu wyboru
nowego przewodniczącego, najstarszy wiekiem radny. Wobec
powyższego o dalsze prowadzenie obrad poprosiła Witolda
Piórkowskiego.
19.04.2016 więcej
Protokół nr II /2006 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
24 listopada 2006 roku Początek obrad: Godz. 11:00
Zakończenie obrad: Godz. 12:30 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 24 listopada 2006 roku w sesji
uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XLV/06 z Sesji Rady Powiatu
Początek obrad: Godz. 12:00 Zakończenie obrad: Godz. 13:10
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 29
wrzeąnia 2006 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1. Jolanta Szajowska 2. Marian Borek Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ nr XXII/04 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad w dniu 27 sierpnia 2004 roku: - godz. 12:00
Zakończenie obrad: - godz. 14:15 W dniu 27 sierpnia 2004 roku w
sesji uczestniczyło 16 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1. Zygmunt Lisiecki 2. Waldemar Nowicki 3.
Małgorzata Szauła
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXI/04 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: godz. 1200 Zakończenie obrad: godz. 1700
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku W dniu 30 czerwca
2004 roku w sesji uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr XLIII/06 z Sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: Godz. 1200 Zakończenie obrad: Godz. 1420
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku W dniu 30 czerwca
2006 roku w sesji wzięło udział 17 radnych. Lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1.Jolanta Szajowska 2.Witold Terlecki Ponadto w sesji
wzięli udział zaproszeni goście. Lista zaproszonych gości
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XLII/06 z Sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: · Godz. 1000 Zakończenie obrad: · Godz. 1135
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 2 czerwca
2006 roku w sesji uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Witold Terlecki Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XLI/06 z Sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz.
1249 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 26
kwietnia 2006 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1. Jolanta Szajowska 2. Witold Terlecki Ponadto
w sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności
gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
19.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się