Lista artykułów

Nazwa artykułu
XLI/291/06 UCHWAŁA Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego
19.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/13/06 Rady Powiatu Lęborskiego
24 listopada 2006 roku II/13/06 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2006 rok.
19.04.2016 więcej
Uchwała Nr III/23/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/23/06 uchylająca uchwałę Nr
XVII/78/2000 z dnia 2 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia
Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin
„Zielona Droga”
19.04.2016 więcej
Uchwała Nr III/22/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/22/06 uchylająca uchwałę Nr
XIV/71/2000 z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie przystąpienia
Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia „Bezpieczny Lębork”
na prawach członka wspierającego
19.04.2016 więcej
Uchwała Nr III/21/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/21/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XVII/77/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 2 czerwca 2000 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia
Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona pradoliny rzeki Łeby i wód
Bałtyku”
19.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR III/20/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/20/06 w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego do określania
terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w poleceniu
wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Powiatu
Lęborskiego
19.04.2016 więcej
Uchwała nr III/19/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/19/06 w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego
19.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR III/18/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/18/06 w sprawie wysokości diet
przysługujących radnym Powiatu Lęborskiego
19.04.2016 więcej
Uchwała nr III/17/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/17/06 w sprawie ustalenia składu
osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
19.04.2016 więcej
Uchwała nr III/16/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/16/06 w sprawie zmiany uchwały nr
XLVI/340/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.10.2006 r. w
sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
19.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się