2016-06-22

Powiat Lęborski, Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji) dla Powiatu Lęborskiego i gmin z terenu powiatu lęborskiego – użytkowników końcowych, wyszczególnionych w załączniku nr 6
do specyfikacji.
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 części - zadania, opisane w załączniku 4 (części od 4.1. do 4.4.):
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego – cześć 4.1, (CPV: 30.21.30.00; 30.23.12.50; 30.21.33.00),
Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów – cześć 4.2, (CPV: 30.23.32.31; 30.21.61.10; 30.23.32.32),
Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – cześć 4.3, (CPV: 30.12.00.00),
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa na własny koszt oraz instalacja
w siedzibach użytkowników końcowych.
4. Dostawa, instalacja oraz gwarancja na zasadach określonych w umowie, potwierdzona protokołem odbioru, poszczególnych elementów zamówienia ma następować w siedzi-bach użytkownika końcowego, zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji.
5. Termin płatności – w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu po podpi-saniu wszystkich protokołów odbioru.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż terminy określone w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.
7. Dyski mogące zawierać dane podlegające ochronie prawnej pozostają w siedzibie Zama-wiającego (użytkownika końcowego) bez dodatkowych kosztów, zarówno na czas testo-wania, jak i po wymianie na nowy w przypadku zdiagnozowania uszkodzenia.

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
III. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IV. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia:
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego – 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy
złotych),
Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),
Zadanie 3 –Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset
złotych).

V. Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty podpisania umowy.
VI. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
VII. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania z art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VIII. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.powiat.leborski.samorzady.pl oraz na pisemny wniosek Wykonawcy
za pośrednictwem poczty lub internetu.
IX. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, pok. Nr 16 (sekretariat) do dnia 8 czerwca 2007 r. do godz. 14.00
X. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2007 r. o godz. 14.30 w pok. nr 9.
XI. Osobami uprawnionymi do kontaktu są pracownicy Starostwa Powiatowego w Lęborku:
1. W zakresie merytorycznym p. Rafał Sakowicz tel. 059 863 28 08, fax 059 862 14 06,
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
2. W zakresie formalnym p. Beata Mozolewska-Winiarczyk tel/fax. 059 863 28 51,
e-mail: fundusze.powiatlebork@wp.pl

w godzinach: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00.


 

Lębork, dn. 29.06.2007 r.


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego, dostawę skanerów i drukarek, dostawę urządzenia wielofunkcyjnego realizowanego w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E-powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisało umowę:
1) Na zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
WYKONAWCA: MADKOM Sp. z o.o.
ul. Syrokomli 3a
81 – 439 Gdynia
Umowa dostawy nr 2/PO.I.3431/1/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
2) Na zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów
WYKONAWCA: Global Technology Sp. z o.o.
ul. Poetów 10 G/12
03 – 147 warszawa
Filia Elbląg: ul. Grunwaldzka 135, 82 – 300 Elbląg
Umowa dostawy nr 3/PO.I.3431/1/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
3) Na zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
WYKONAWCA: BIMIT – MITA Jerzy Bielonko
ul. Wały Jagiellońskie 24
80 – 853 Gdańsk
Umowa dostawy nr 1/PO.I.3431/1/07 z dnia 5 lipca 2007 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
w godzinach 8:00 – 15:30
www.powiat-lebork.com.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
tel. 59 86 32 808, fax 59 86 21 850

2. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E- powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 99 Z DNIA 21.05.2007 POD POZYCJĄ 28725,
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie POWIATU LĘBORSKIEGO.

4. DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert:
Wpłynęły oferty od 4 Wykonawców
Zamówienie podzielono na 3 zadania:
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego (wpłynęły 3 oferty)
Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów (wpłynęły 2 oferty)
Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (wpłynęły 2 oferty)

b.Liczba odrzuconych ofert: 1
c.Wykonawcy wykluczeni z postępowanie o udzielenie zamówienia: 0

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia decydować będzie jedyne kryterium – cena.
a) Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
WYKONAWCA: PC PARTNER s.c. W. Jabłonowski, M. Warmowski
Pl. Pokoju 3
84-300 Lębork
cena netto: 233 785,50 zł
cena brutto: 285 218,32 zł
b) Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów
WYKONAWCA: Global Technology Sp. z o.o.ul. Poetów 10G/12, 03-147 Warszawa
Filia Elbląg: ul. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg
cena netto: 72 042,00 zł
cena brutto: 87 891,24 zł
c) Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
WYKONAWCA: BIMIT-MITA Jerzy Bielonko
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
cena netto: 12 500,00 zł
cena brutto: 15 250,24 złLębork, dnia 2007-07-05
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
w godzinach 8:00 – 15:30
www.powiat-lebork.com.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
tel. 59 86 32 808, fax 59 86 21 850

2. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E- powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 99 Z DNIA 21.05.2007 POD POZYCJĄ 28725,
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie POWIATU LĘBORSKIEGO.

4. DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert:
Wpłynęły oferty od 3 Wykonawców na realizację zadania 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
b.Liczba odrzuconych ofert: 1
c.Wykonawcy wykluczeni z postępowanie o udzielenie zamówienia: 0

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje jedyne kryterium – cena.
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
WYKONAWCA: MADKOM Sp. z o.o.
ul. Syrokomli 3a
81-439 Gdynia
cena netto: 279.212,00 zł
cena brutto: 340.638,64 złInformacja o podpisaniu umowy z wykonawcą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów
i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego.

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego podpisał umowę z firmą:

Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – BIMIT-MITA, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, umowa dostawy nr 1/PO.I.3431/1/07 z dnia 5 lipca 2007 r.


Lębork, dnia 2007-06-15OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
w godzinach 8:00 – 15:30
www.powiat-lebork.com.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
tel. 59 86 32 808, fax 59 86 21 850

2. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E- powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 99 Z DNIA 21.05.2007 POD POZYCJĄ 28725,
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie POWIATU LĘBORSKIEGO.

4. DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert:
Wpłynęły oferty od 4 Wykonawców
Zamówienie podzielono na 3 zadania:
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego (wpłynęły 3 oferty)
Zadanie 2 – Dostawa skanerów i drukarek (wpłynęły 2 oferty)
Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (wpłynęły 2 oferty)

b.Liczba odrzuconych ofert: 1 (Global Technology Sp. zo.o. z siedzibą
w Warszawie/filia 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 135 )

UZASADNIENIE

Zamawiający na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 odrzucił ofertę Global Technology Sp. z o.o., jako niezgodną z wymaganiami SIWZ. W punkcie 12c SIWZ oraz w załączniku nr 4, część 4.1 Zestawienie Sprzętu Komputerowego do w/w dokumentu czytamy: „Wymagane jest wypełnienie każdego z wierszy zestawienia sprzętu poprzez podanie dokładnych parametrów technicznych oferowanego sprzętu i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania określonych przez Zamawiającego warunków minimalnych. Niewypełnienie któregokolwiek z nich lub w sposób niezgodny
z SIWZ będzie oznaczało, że wyspecjalizowany w ofercie przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów zamawiającego, a oferta będzie podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie uzna takich określeń jak „Zgodnie z wymogami siwz” itp.”.
Art.87 ust.1 ustawy daje zamawiającemu możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a nie uzupełnienia informacji w zakresie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.87 ust.1 w toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać
od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Na tym etapie wątpliwości zamawiającego nie powstały, a muszą to być wątpliwości co do treści ofert a, że oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wątpliwości mogą dotyczyć jedynie treści oświadczenia woli tj. woli zawarcia z zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego
i istotnych postanowień tej umowy. Wątpliwości nie mogą dotyczyć treści oświadczeń
i dokumentów dołączonych do ofert. Te bowiem nie stanowią treści oferty, treści oświadczenia woli zawartej w formularzu ofertowym.
Zamawiający może jedynie żądać potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę formalnych
i merytorycznych warunków udziału w postępowaniu.
Niedopuszczalne jest natomiast prowadzenie między zamawiającym a wykonawcom negocjacji dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Po analizie oferty i porównaniu parametrów technicznych zestawu GT Office z opisem zamieszczonym na Państwa stronie internetowej zamawiający stwierdził, że dane zamieszczone w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 SIWZ) są sprzeczne ze stanem faktycznym. Płyta główna w oferowanym zestawie nie posiada 8 złączy USB, których wymaga zamawiający.

c.Wykonawcy wykluczeni z postępowanie o udzielenie zamówienia: 0

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje jedyne kryterium – cena.
a) Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
PC PARTNER s.c. W. Jabłonowski, M. Warmowski
Pl. Pokoju 3
84-300 Lębork
cena netto: 233 785,50 zł
cena brutto: 285 218,32 zł
b) Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów
Global Technology Sp. z o.o.ul. Poetów 10G/12, 03-147 Warszawa
Filia Elbląg: ul. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg
cena netto: 72 042,00 zł
cena brutto: 87 891,24 zł
c) Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
BIMIT-MITA Jerzy Bielonko
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
cena netto: 12 500,00 zł
cena brutto:15 250,24 złInformacja o podpisaniu umowy z wykonawcą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów
i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego.

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego podpisał umowę z firmą:

Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – BIMIT-MITA, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, umowa dostawy nr 1/PO.I.3431/1/07 z dnia 5 lipca 2007 r.

Załączniki

  zapytania_do_siwz_1.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytania_do_siwz_2.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytania_do_siwz.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  specyfikacja_pc-leborknowa.pdf 681,72 KB (pdf) szczegóły pobierz