2016-06-22

Powiat Lęborski, Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji) dla Powiatu Lęborskiego i gmin z terenu powiatu lęborskiego – użytkowników końcowych, wyszczególnionych w załączniku nr 6
do specyfikacji.
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 części - zadania, opisane w załączniku 4 (części od 4.1. do 4.4.):
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego – cześć 4.1, (CPV: 30.21.30.00; 30.23.12.50; 30.21.33.00),
Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów – cześć 4.2, (CPV: 30.23.32.31; 30.21.61.10; 30.23.32.32),
Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – cześć 4.3, (CPV: 30.12.00.00),
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa na własny koszt oraz instalacja
w siedzibach użytkowników końcowych.
4. Dostawa, instalacja oraz gwarancja na zasadach określonych w umowie, potwierdzona protokołem odbioru, poszczególnych elementów zamówienia ma następować w siedzi-bach użytkownika końcowego, zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji.
5. Termin płatności – w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu po podpi-saniu wszystkich protokołów odbioru.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż terminy określone w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.
7. Dyski mogące zawierać dane podlegające ochronie prawnej pozostają w siedzibie Zama-wiającego (użytkownika końcowego) bez dodatkowych kosztów, zarówno na czas testo-wania, jak i po wymianie na nowy w przypadku zdiagnozowania uszkodzenia.

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
III. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IV. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia:
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego – 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy
złotych),
Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),
Zadanie 3 –Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset
złotych).

V. Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty podpisania umowy.
VI. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
VII. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania z art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VIII. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.powiat.leborski.samorzady.pl oraz na pisemny wniosek Wykonawcy
za pośrednictwem poczty lub internetu.
IX. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, pok. Nr 16 (sekretariat) do dnia 8 czerwca 2007 r. do godz. 14.00
X. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2007 r. o godz. 14.30 w pok. nr 9.
XI. Osobami uprawnionymi do kontaktu są pracownicy Starostwa Powiatowego w Lęborku:
1. W zakresie merytorycznym p. Rafał Sakowicz tel. 059 863 28 08, fax 059 862 14 06,
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
2. W zakresie formalnym p. Beata Mozolewska-Winiarczyk tel/fax. 059 863 28 51,
e-mail: fundusze.powiatlebork@wp.pl

w godzinach: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00.


 

Lębork, dn. 29.06.2007 r.


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego, dostawę skanerów i drukarek, dostawę urządzenia wielofunkcyjnego realizowanego w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E-powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisało umowę:
1) Na zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
WYKONAWCA: MADKOM Sp. z o.o.
ul. Syrokomli 3a
81 – 439 Gdynia
Umowa dostawy nr 2/PO.I.3431/1/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
2) Na zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów
WYKONAWCA: Global Technology Sp. z o.o.
ul. Poetów 10 G/12
03 – 147 warszawa
Filia Elbląg: ul. Grunwaldzka 135, 82 – 300 Elbląg
Umowa dostawy nr 3/PO.I.3431/1/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
3) Na zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
WYKONAWCA: BIMIT – MITA Jerzy Bielonko
ul. Wały Jagiellońskie 24
80 – 853 Gdańsk
Umowa dostawy nr 1/PO.I.3431/1/07 z dnia 5 lipca 2007 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
w godzinach 8:00 – 15:30
www.powiat-lebork.com.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
tel. 59 86 32 808, fax 59 86 21 850

2. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E- powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 99 Z DNIA 21.05.2007 POD POZYCJĄ 28725,
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie POWIATU LĘBORSKIEGO.

4. DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert:
Wpłynęły oferty od 4 Wykonawców
Zamówienie podzielono na 3 zadania:
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego (wpłynęły 3 oferty)
Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów (wpłynęły 2 oferty)
Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (wpłynęły 2 oferty)

b.Liczba odrzuconych ofert: 1
c.Wykonawcy wykluczeni z postępowanie o udzielenie zamówienia: 0

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia decydować będzie jedyne kryterium – cena.
a) Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
WYKONAWCA: PC PARTNER s.c. W. Jabłonowski, M. Warmowski
Pl. Pokoju 3
84-300 Lębork
cena netto: 233 785,50 zł
cena brutto: 285 218,32 zł
b) Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów
WYKONAWCA: Global Technology Sp. z o.o.ul. Poetów 10G/12, 03-147 Warszawa
Filia Elbląg: ul. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg
cena netto: 72 042,00 zł
cena brutto: 87 891,24 zł
c) Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
WYKONAWCA: BIMIT-MITA Jerzy Bielonko
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
cena netto: 12 500,00 zł
cena brutto: 15 250,24 złLębork, dnia 2007-07-05
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
w godzinach 8:00 – 15:30
www.powiat-lebork.com.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
tel. 59 86 32 808, fax 59 86 21 850

2. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E- powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 99 Z DNIA 21.05.2007 POD POZYCJĄ 28725,
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie POWIATU LĘBORSKIEGO.

4. DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert:
Wpłynęły oferty od 3 Wykonawców na realizację zadania 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
b.Liczba odrzuconych ofert: 1
c.Wykonawcy wykluczeni z postępowanie o udzielenie zamówienia: 0

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje jedyne kryterium – cena.
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
WYKONAWCA: MADKOM Sp. z o.o.
ul. Syrokomli 3a
81-439 Gdynia
cena netto: 279.212,00 zł
cena brutto: 340.638,64 złInformacja o podpisaniu umowy z wykonawcą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów
i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego.

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego podpisał umowę z firmą:

Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – BIMIT-MITA, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, umowa dostawy nr 1/PO.I.3431/1/07 z dnia 5 lipca 2007 r.


Lębork, dnia 2007-06-15OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
w godzinach 8:00 – 15:30
www.powiat-lebork.com.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
tel. 59 86 32 808, fax 59 86 21 850

2. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E- powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 99 Z DNIA 21.05.2007 POD POZYCJĄ 28725,
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie POWIATU LĘBORSKIEGO.

4. DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert:
Wpłynęły oferty od 4 Wykonawców
Zamówienie podzielono na 3 zadania:
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego (wpłynęły 3 oferty)
Zadanie 2 – Dostawa skanerów i drukarek (wpłynęły 2 oferty)
Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (wpłynęły 2 oferty)

b.Liczba odrzuconych ofert: 1 (Global Technology Sp. zo.o. z siedzibą
w Warszawie/filia 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 135 )

UZASADNIENIE

Zamawiający na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 odrzucił ofertę Global Technology Sp. z o.o., jako niezgodną z wymaganiami SIWZ. W punkcie 12c SIWZ oraz w załączniku nr 4, część 4.1 Zestawienie Sprzętu Komputerowego do w/w dokumentu czytamy: „Wymagane jest wypełnienie każdego z wierszy zestawienia sprzętu poprzez podanie dokładnych parametrów technicznych oferowanego sprzętu i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania określonych przez Zamawiającego warunków minimalnych. Niewypełnienie któregokolwiek z nich lub w sposób niezgodny
z SIWZ będzie oznaczało, że wyspecjalizowany w ofercie przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów zamawiającego, a oferta będzie podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie uzna takich określeń jak „Zgodnie z wymogami siwz” itp.”.
Art.87 ust.1 ustawy daje zamawiającemu możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a nie uzupełnienia informacji w zakresie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.87 ust.1 w toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać
od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Na tym etapie wątpliwości zamawiającego nie powstały, a muszą to być wątpliwości co do treści ofert a, że oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wątpliwości mogą dotyczyć jedynie treści oświadczenia woli tj. woli zawarcia z zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego
i istotnych postanowień tej umowy. Wątpliwości nie mogą dotyczyć treści oświadczeń
i dokumentów dołączonych do ofert. Te bowiem nie stanowią treści oferty, treści oświadczenia woli zawartej w formularzu ofertowym.
Zamawiający może jedynie żądać potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę formalnych
i merytorycznych warunków udziału w postępowaniu.
Niedopuszczalne jest natomiast prowadzenie między zamawiającym a wykonawcom negocjacji dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Po analizie oferty i porównaniu parametrów technicznych zestawu GT Office z opisem zamieszczonym na Państwa stronie internetowej zamawiający stwierdził, że dane zamieszczone w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 SIWZ) są sprzeczne ze stanem faktycznym. Płyta główna w oferowanym zestawie nie posiada 8 złączy USB, których wymaga zamawiający.

c.Wykonawcy wykluczeni z postępowanie o udzielenie zamówienia: 0

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje jedyne kryterium – cena.
a) Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
PC PARTNER s.c. W. Jabłonowski, M. Warmowski
Pl. Pokoju 3
84-300 Lębork
cena netto: 233 785,50 zł
cena brutto: 285 218,32 zł
b) Zadanie 2 – Dostawa drukarek i skanerów
Global Technology Sp. z o.o.ul. Poetów 10G/12, 03-147 Warszawa
Filia Elbląg: ul. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg
cena netto: 72 042,00 zł
cena brutto: 87 891,24 zł
c) Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
BIMIT-MITA Jerzy Bielonko
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
cena netto: 12 500,00 zł
cena brutto:15 250,24 złInformacja o podpisaniu umowy z wykonawcą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów
i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego.

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, skanerów i drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego podpisał umowę z firmą:

Zadanie 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – BIMIT-MITA, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, umowa dostawy nr 1/PO.I.3431/1/07 z dnia 5 lipca 2007 r.

Załączniki

  zapytania_do_siwz_1.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytania_do_siwz_2.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytania_do_siwz.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  specyfikacja_pc-leborknowa.pdf 681,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się