Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 3/07
z dnia 16.01.2007 r. w sprawie powołania członków Państwowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/07
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/07
z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 13/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w
sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/07
z dnia 24.10.2007 r. w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/07
z dnia 04.10.2007 r. w sprawie: organizacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku służby stałego dyżuru na czas
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/07
z dnia 06.09.2007 roku w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/07
z dnia 23.07.2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/07
z dnia 26.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku planu
obrony cywilnej powiatu lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/07
z dnia 21.05.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2006
Starosty Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w
roku akademickim 2006/2007.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/07
z dnia 14.05.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do
opracowania Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego
w Lęborku.
25.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się