Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego (w Nowęcinie k/Łeby)
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego niżej opisaną nieruchomość gruntową,
położoną w Nowęcinie k/Łeby, przeznaczoną pod zabudowę
mieszkalno – usługową
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego niżej opisane nieruchomości
gruntowe, położone w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy
Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod budowę garaży
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnych, stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego. Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego na okres pięciu lat, niżej
opisane nieruchomość rolne, położone w obrębie Małoszyce,
gmina Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie, o charakterze
rekreacyjno – wypoczynkowym.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Sprzedaż nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 8 miasta
Lęborka, przy ulicy Spokojnej z przeznaczeniem pod budowę
boksów garażowych.
29.04.2016 więcej
Zarządy Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłoszenie z dnia 14 października 2008 roku w sprawie
sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres
pięciu lat
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego
Zarząd Powiatu Lęborskiego podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego Gmina Nowa Wieś Lęborska obręb: Lubowidz;
miejscowość: Ługi
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłoszenie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie sporządzenia
wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego
29.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się