Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XI/84/07 Rady Powiatu Lęborskiego
28 września 2007 roku XI/84/07 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2007 rok.
04.07.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/196/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy
Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zatwierdzenia zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu
statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lęborku
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/194/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i regulaminu trybu i
zasad przyznawania nagród w 2009 roku dla nauczycieli szkół i
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Lęborski
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/193/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XXVI/192/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2008 rok.
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XXVI/191/08 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXV/190/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiących mienie Gminy Wicko na rzecz Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXV/189/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiących mienie Gminy Cewice na rzecz Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXV/188/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiących mienie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rzecz Powiatu
Lęborskiego
18.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się