Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/288/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lęborku na rok 2010
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/287/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego w drodze przetargu
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/286/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/285/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Lęborskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2012-2015”
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/284/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/282/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej wniosku
Starosty Lęborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia
Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/281/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVI/280/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/257/09 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego
dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
18.04.2016 więcej