Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/288/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lęborku na rok 2010
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/287/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego w drodze przetargu
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/286/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/285/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Lęborskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2012-2015”
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/284/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/282/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej wniosku
Starosty Lęborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia
Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVII/281/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXVI/280/09 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/257/09 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego
dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
18.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się