Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 11/99
z dnia 20.04.1999r.w sprawie: wyznaczenia zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu
Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Lęborku,
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 294/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 293/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007 - 2015
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 292/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
W sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum
Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na
podstawie ust.5 pkt 1 Karty Nauczyciela.
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 291/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 290/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 289/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lęborskiego
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 288/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu
Lęborskiego w roku 2009.
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 287/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
18.03.2016 więcej
Uchwała Nr 286/ 09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anetty Treder,
nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
18.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się