Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 33/09
z dnia 21.12.2009 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 32/09
z dnia 21.12.2009 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 31/09
z dnia 14.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2009
Starosty Lęborskiego z dnia 23.02.2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 30/09
z dnia 4.12.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 29/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 28/09
z dnia 25 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacyjnej (stałej) środków trwałych i pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 27/09
z dnia 22.09.2009 roku w sprawie Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 26/09
z dnia 31.08.2009 roku w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 25/09
z dnia 14.07.2009 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/09
z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny stanu
technicznego i likwidacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej
w Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się