Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
22.10.2019 więcej
Uchwała Nr XLV/336/10 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu
Lęborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/12/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu
Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/11/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady
Powiatu Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/10/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego.
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/9/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Moje okno na świat”
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/7/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Powiatu
Lęborskiego kandydata z tej samej listy
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR I/6/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR I/5/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty oraz pozostałych
członków Zarządu Powiatu Lęborskiego
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Lęborskiego
15.04.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się