Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 29/10
w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
w Lęborku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 28/10
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
powiatowym w Lęborku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 26/10
w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/10
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
"Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez
turystykę wykorzystującą dziedzictwo" ("Heritage Tourism for
Increased Baltic Sea Region Identity - akronim "AGORA 2.0")
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego
2007-2013 wchodzącej w skład Programów Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej.
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/10
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. "Przyjaciele dzieci ulicy" współfinansowanego ze środków
unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/10
w sprawie powołania Zespołów do korekty składów kart do
głosowania do Rady powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 roku.
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/10
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lęborku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/10
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego
pod kryptonimem "URZĄD-2010"
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 27/10
z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie czasu pracy Starostwa
Powiatowego w Lęborku, w dniach 24 i 31 grudnia 2010 roku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/10
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do oceny i wyboru ofert na dostawę tablic rejestracyjnych w
trybie przetargu nieograniczonego udzielanego przez Powiat
Lęborski.
22.04.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się