Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) oraz uchwały Nr
XI/73/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.10.2011r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2012 rok
25.05.2016 więcej
Członkowie komisji konkursowej
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz Programem Współpracy Samorządu Województwa
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr
223/XII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24
października 2011 roku Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi zaprasza zainteresowane
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2012.
25.05.2016 więcej
Ponowne głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z
późniejszymi zmianami) prowadzące działalność na terenie
województwa pomorskiego do oddawania głosów na kandydatów na
członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
25.05.2016 więcej
Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2012 rok.
25.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2012 rok.
25.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Starosty Lęborskiego
25.05.2016 więcej
Konkurs Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.
Informujemy o naborze do kolejnej edycji konkursu Nagrody
Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.
25.05.2016 więcej
Stowarzyszenie MORENA - Projekt „Wsparcie Instytucji Ekonomii Społecznej Na Podstawie Doświadczeń Polsko-Szkockich”.
Drodzy Państwo, wiemy, jak ważna jest dla społeczeństwa
działalność organizacji pozarządowych, szczególnie tych,
które skupiają dzieci i młodzież.
25.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2012 rok
Starosta Lęborski zaprasza organizacje pozarządowe oraz
podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2012 rok.
25.05.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się