Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie Powiatu
Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Dyrekcja Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych
tapczanów jednoosobowych bez pojemnika na pościel w ilości -
58 szt.
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 21 października 2011r.
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 274/11 Wojewody
Pomorskiego z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa oraz udzielenia bonifikaty od ceny tej nieruchomości
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
OGŁOSZENIE Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę części
budynku położonego w obrębie 7 miasta Lęborka na działce
151/4
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się