Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2011 rok
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Łeba na
realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Nowęcińskiej w Łebie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja
św. Jakuba do połączenia z drogą powiatową nr 1302G”.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia do „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Lęborku
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr III/15/11
z dnia 04.02.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze
o: przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2011 rok
22.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się