Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu - 117
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobra kadra -
Europejska Jakość IV” oraz udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy
do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 116
zmiany Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej
Powiatu Lęborskiego na lata 2007–2015.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 115
dzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Lęborku i jego
zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu
Powiatu Lęborskiego w ramach Programu aktywności zawodowej
absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 114
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 113
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 112
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 111
zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Lęborku.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 110
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 r.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 109
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w
Lęborku
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 108
przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kształcenie ustawicznie przepustką do lepszego jutra”
współfinansowanego ze środków EFS.
07.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się