Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2012
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata
2012-2025
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych od 01.01.2012 roku do 31.12.2013 roku
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2012 - 2015
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej pn.
„Wsparcie dla osób w pieczy zastępczej” od 01.01.2012 roku
do 31.12.2013 roku
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2012 rok
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XL/295/10 Rady powiatu Lęborskiego
z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt.
„Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy
dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy
jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim”
wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013.
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2011 rok
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2011-2025
15.04.2016 więcej