Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2012
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata
2012-2025
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych od 01.01.2012 roku do 31.12.2013 roku
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2012 - 2015
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej pn.
„Wsparcie dla osób w pieczy zastępczej” od 01.01.2012 roku
do 31.12.2013 roku
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2012 rok
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XL/295/10 Rady powiatu Lęborskiego
z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt.
„Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy
dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy
jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim”
wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013.
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2011 rok
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2011-2025
15.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się