Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 116/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007–2015
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 115/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy do składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Lęborskiego w
ramach Programu aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych - „JUNIOR”
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 114/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 113/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 112/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 111/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lęborku
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 110/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 109/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 108/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego
jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 107/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
cateringowych w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn.: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i
pracowników oświaty powiatu lęborskiego” (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty) oraz „Przyjaciele dzieci ulicy”
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym).
17.03.2016 więcej