Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 116/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007–2015
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 115/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy do składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Lęborskiego w
ramach Programu aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych - „JUNIOR”
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 114/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 113/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 112/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 111/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lęborku
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 110/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 109/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku.
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 108/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego
jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 107/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
cateringowych w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn.: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i
pracowników oświaty powiatu lęborskiego” (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty) oraz „Przyjaciele dzieci ulicy”
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym).
17.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się