Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Szkolenie
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na
szkolenie „Zarządzanie organizacją” realizowane w ramach
projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie
Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych”, które
odbędzie się 15 grudnia 2012r. w godzinach 10 – 17. Szkolenie
będzie obejmowało m. in. następujące zagadnienia: podstawy
zarządzania, zarządzanie procesami w organizacji, zmiany w
organizacji
25.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) oraz uchwały Nr
XXIII/184/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 05.11.2012 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2013 rok
25.05.2016 więcej
Zaproszenie na konferencję „PARTNERSTWO – PRZYWILEJ CZY OBOWIĄZEK?”
Konferencja odbędzie się 30 listopada 2012 roku w Sali Jazzowej
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina przy ul.
Ołowianka 1 w Gdańsku.
25.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawe przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2013 rok.
25.05.2016 więcej
Orlikowe turnieje piłki noznej
W dniu 21.09.2012 na boisku Orlik w Nowej Wsi Lęborskiej odbył
się turniej piłki nożnej dla klas pierwszych gimnazjalnych.
Był to piąty turniej organizowany przez UKS Tęcza Nowa Wieś
Lęborska w ramach projektu pod hasłem "Orlikowe turnieje piłki
nożnej" współfinansowanym z dotacji powiatu lęborskiego.
25.05.2016 więcej
Zaproszenie na warsztaty z projektu pt.: 'Aktywni-Pozytywni"
Stowarzyszenie EDUQ realizuje projekt pt.: „Aktywni -
Pozytywni”, współfinansowany ze środków powiatu
lęborskiego, Gminy Wicko oraz Gminy Cewice.
25.05.2016 więcej
PENGO – Projekt edukacji NGO
Zapraszamy do udziału w projekcie PENGO skierowanym do
przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących
działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
25.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2013 rok
Starosta Lęborski zaprasza organizacje pozarządowe oraz
podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2013 rok.
25.05.2016 więcej
OGŁOSZENIE
Starosta Lęborski informuje: Oferta Stowarzyszenia EDUQ w
Lęborku uzyskała akceptację Zarządu Powiatu Lęborskiego na
realizację zadania publicznego pn. „Aktywni-Pozytywni”.
25.05.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się