Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres
powyżej trzech lat części nieruchomości stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa poprzez ustalenie w formie uchwały
Zarządu Powiatu wysokości stawek przypadających na jednego
słuchacza kształcącego się w zawodzie opiekun medyczny w
szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa poprzez ustalenie w formie uchwały
Zarządu Powiatu wysokości stawek przypadających na jednego
słuchacza kształcącego się w zawodz
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany uchwały nr 141/2012 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 05.04.2012r. w sprawie określenia wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do realizacji w 2012 roku
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na
lata 2013-2015.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kwiatkowskiej -
Obrzud, nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 212
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok
07.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się