Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2013
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2013-2025
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2012
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/202/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Lęborskiego na lata 2012-2015”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/201/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Z EDUKACJĄ ZA PAN BRAT”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury
drogowej (Konkurs nr 4.1._5)
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/178/2012 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/177/2012 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
uchylająca uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego w drodze przetargu
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych nr 2 w Lęborku wchodzącego w skład Powiatowego
Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16
15.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się