Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 25/2012
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2012 z dnia 06 listopada 2012
roku.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2012
w sprawie: zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin powiatu
lęborskiego
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2012
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
powiatowym w Lęborku
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/2012
w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia
wolnego od pracy za odpracowaniem.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2012
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania badania
działalności Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Lęborku w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na
budowę.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2012
w sprawie powołania Zespołu koordynującego do spraw Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie Lęborskim na
lata 2012-2020
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na „Informatyzację
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez
skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego oraz włączenie do
systemu EWID 2007
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2012
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2012
w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia
pod kryptonimem „Powiat – 2012”.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/2012
w sprawie ustalenia procedury windykacji należności Skarbu
Państwa i Powiatu Lęborskiego w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
17.03.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się