Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2013-2025
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2013
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2014-2025
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez
Powiat Lęborski projektu "Pomorska 13-stka - wsparcie JST w
zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych
usług publicznych" przewidzianym do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako
Partnera w projekcie "Norda - Północny Biegun Wzrostu" w ramach
Programu Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
"Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania
nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Lęborski
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i
nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
N.M.P Królowej Polski w Lęborku na prace budowlane i
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu
lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych
placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
21.04.2016 więcej