Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady
prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów
stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem
gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz osób
prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu
wieczystym Powiatu Lęborskiego.
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania biegłego do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn.
"Samo-dzielni" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu –
zawodowo w powiecie lęborskim ” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „Samo-dzielni”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „Tandemem do świetlanej
przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
06.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „Drogowskaz – od
bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
06.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się