Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXV/288/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania
nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Lęborski
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/286/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2014-2025
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/285/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2013-2025
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/284/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2013
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/283/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez
Powiat Lęborski projektu „Pomorska 13-stka – wsparcie JST w
zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych
usług publicznych” przewidzianym do realizacji w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/282/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako
Partnera w projekcie „Norda – Północny Biegun Wzrostu” w
ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
,,Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
N.M.P. Królowej Polski w Lęborku na prace budowlane i
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/280/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/279/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2014 rok
14.04.2016 więcej