Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXV/288/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania
nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Lęborski
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/286/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2014-2025
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/285/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2013-2025
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXV/284/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2013
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/283/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez
Powiat Lęborski projektu „Pomorska 13-stka – wsparcie JST w
zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych
usług publicznych” przewidzianym do realizacji w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/282/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako
Partnera w projekcie „Norda – Północny Biegun Wzrostu” w
ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
,,Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
N.M.P. Królowej Polski w Lęborku na prace budowlane i
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/280/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/279/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2014 rok
14.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się