Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 318/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 317/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 316/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady
prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów
stanowiących własność, współwłasność(z wyłączeniem
gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz osób
prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu
wieczystym Powiatu Lęborskiego.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 315/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 314/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 313/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania biegłego do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn.
"Samo-dzielni" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 312/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu –
zawodowo w powiecie lęborskim ” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 311/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „Samo-dzielni”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 310/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „Tandemem do świetlanej
przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 309/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów
nieograniczonych w ramach projektu „Drogowskaz – od
bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.03.2016 więcej