Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.ZP.272.9.19.2013
dostawa fabrycznie nowych tonerów do laserowych urządzeń
wielofunkcyjnych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn.
„ZaPaL się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim":
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.DRO.272.3.18.2013
W związku z realizacją projektu „DROGOWSKAZ – od
bierności do aktywności”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym).
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr PO.DRO.272.3.17.2013
W związku z realizacją projektu „DROGOWSKAZ – od bierności
do aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym). Zwracamy się z
zapytaniem ofertowym na druk oraz dostawę materiałów
promocyjnych (ulotek) w ramach projektu „DROGOWSKAZ – od
bierności do aktywności”.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.TDŚP.272.3.15.2013
W związku z realizacją projektu pn. „Tandemem do świetlanej
przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych). Zwracamy się z
zapytaniem ofertowym na dostawę fabrycznie nowych tonerów,
akcesoriów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego oraz
materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu
pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości”.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.ZP.272.9.16.2013
W związku z realizacją projektu pn. „ZaPaL się do zawodu-
Zawodowo w Powiecie Lęborskim”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na dostawę fabrycznie nowych
materiałów biurowych na 2013 rok dla Powiatu Lęborskiego w
ramach projektu pn. „ZaPaL się do zawodu- Zawodowo w Powiecie
Lęborskim”.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.ZP.272.9.14.2013
W związku z realizacją projektu pn. „ZaPaL się do zawodu-
Zawodowo w Powiecie Lęborskim”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na dostawę fabrycznie nowych
materiałów biurowych na 2013 rok dla Powiatu Lęborskiego w
ramach projektu pn. „ZaPaL się do zawodu- Zawodowo w Powiecie
Lęborskim”.
02.05.2016 więcej
Zapytanie Ofertowe nr PO.ZEZ.272.3.6.2013
na dostawę fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych
dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Z edukacją za
pan brat”.
02.05.2016 więcej
12