Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.ZP.272.9.19.2013
dostawa fabrycznie nowych tonerów do laserowych urządzeń
wielofunkcyjnych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn.
„ZaPaL się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim":
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.DRO.272.3.18.2013
W związku z realizacją projektu „DROGOWSKAZ – od
bierności do aktywności”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym).
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr PO.DRO.272.3.17.2013
W związku z realizacją projektu „DROGOWSKAZ – od bierności
do aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym). Zwracamy się z
zapytaniem ofertowym na druk oraz dostawę materiałów
promocyjnych (ulotek) w ramach projektu „DROGOWSKAZ – od
bierności do aktywności”.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.TDŚP.272.3.15.2013
W związku z realizacją projektu pn. „Tandemem do świetlanej
przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych). Zwracamy się z
zapytaniem ofertowym na dostawę fabrycznie nowych tonerów,
akcesoriów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego oraz
materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu
pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości”.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.ZP.272.9.16.2013
W związku z realizacją projektu pn. „ZaPaL się do zawodu-
Zawodowo w Powiecie Lęborskim”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na dostawę fabrycznie nowych
materiałów biurowych na 2013 rok dla Powiatu Lęborskiego w
ramach projektu pn. „ZaPaL się do zawodu- Zawodowo w Powiecie
Lęborskim”.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.ZP.272.9.14.2013
W związku z realizacją projektu pn. „ZaPaL się do zawodu-
Zawodowo w Powiecie Lęborskim”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na dostawę fabrycznie nowych
materiałów biurowych na 2013 rok dla Powiatu Lęborskiego w
ramach projektu pn. „ZaPaL się do zawodu- Zawodowo w Powiecie
Lęborskim”.
02.05.2016 więcej
Zapytanie Ofertowe nr PO.ZEZ.272.3.6.2013
na dostawę fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych
dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Z edukacją za
pan brat”.
02.05.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się