Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Lęborku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu Lęborskiego na
członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/302/2014 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zadań i
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2014 roku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/1/11 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 22 marca r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Lęborku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork na
realizację zadania pn. "Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej"
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
21.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się