Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad
powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej
działania
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa polegającego na obliczeniu
wysokości dotacji przypadającej dla szkoły Externus-Studium
Zdrowia i Terapii w Lęborku na podstawie wydatków bieżących
poniesionych przez powiat w Wejherowie przy pominięciu
wyjaśnienia i ustalenia, czy kwota wyliczona przez Starostwo
Powiatowe w Wejherowie jest kwotą prawidłową i ujawnieniu
dokładnych podstaw wyliczenia umożliwiających jego kontrolę
przez beneficjenta.
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zdzisława Kordy -
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Lęborskiego
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2015 roku.
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału
Uczestników w szkoleniu dla Mentorów w ramach projektu "Droga
do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w słupsku Spółka
Akcyjna
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej
ręki na dostawę druków komunikacyjnych (prawa jazdy,
międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu, nalepki
legalizacyjne, nalepki kontrolne) na okres 4 lat
05.04.2016 więcej