Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad
powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej
działania
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa polegającego na obliczeniu
wysokości dotacji przypadającej dla szkoły Externus-Studium
Zdrowia i Terapii w Lęborku na podstawie wydatków bieżących
poniesionych przez powiat w Wejherowie przy pominięciu
wyjaśnienia i ustalenia, czy kwota wyliczona przez Starostwo
Powiatowe w Wejherowie jest kwotą prawidłową i ujawnieniu
dokładnych podstaw wyliczenia umożliwiających jego kontrolę
przez beneficjenta.
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zdzisława Kordy -
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Lęborskiego
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2015 roku.
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału
Uczestników w szkoleniu dla Mentorów w ramach projektu "Droga
do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w słupsku Spółka
Akcyjna
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
05.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej
ręki na dostawę druków komunikacyjnych (prawa jazdy,
międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu, nalepki
legalizacyjne, nalepki kontrolne) na okres 4 lat
05.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się